Vereniging

Mensen kunnen voor verschillende doelen samenwerken in verenigingsverband. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk de sport- en muziekvereniging.

Het verenigingenrecht regelt zaken die enerzijds betrekking hebben op de interne organisatie van de vereniging, anderzijds op de verslaglegging en de financiële verantwoording tegenover leden en derden. Alle leden tezamen vormen de algemene vergadering, die binnen de vereniging belangrijke bevoegdheden heeft. De algemene vergadering benoemt het bestuur. Het bestuur is belast met
het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt deze tegenover derden.

Volledige of beperkte rechtsbevoegdheid

Bij verenigingen is er een onderscheid tussen verenigingen met volledige en met beperkte rechtsbevoegdheid. Van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn de statuten in een notariële akte opgenomen. Zo'n vereniging is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen, zoals woningen, appartementsrechten of bedrijfspanden bezitten en kan ook geen erfgenaam zijn. De bestuurders van zo’n vereniging zijn bovendien persoonlijk aansprakelijk voor schulden.

Oprichting

Een vereniging moet door ten minste twee personen worden opgericht. Bij de oprichting vormen de statuten het belangrijkste stuk: de regels van de vereniging. Vaak wordt daarnaast een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen zijn opgenomen van
in de statuten neergelegde regels.

Inschrijving handelsregister

Alle verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht moeten in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Daarnaast kunnen de verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid ook in dit register worden ingeschreven.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van de (kandidaat)- notarissen.

 

 

Wonen

Zonder zorgen!

Lees meer

Samenleven

Belangrijke zaken goed geregeld

Lees meer

Erven

Later is nu

Lees meer

Ondernemen

Advies met persoonlijk karakter

Lees meer