Afwikkeling nalatenschap

Een dierbare of bekende is overleden. In deze moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden geregeld.

Als u erft of u bent in het testament tot executeur benoemd, heeft u een rol in de afwikkeling van de erfenis. Wij kunnen u helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.

Wijze van aanvaarden

Zuivere aanvaarding
In dat geval worden de schulden door de erfgenamen gezamenlijk gedragen en zij moeten door de erfgenamen worden voldaan, ook wanneer de schulden de baten van de nalatenschap overtreffen.

Beneficiair aanvaarding
Dit betekent, dat de erfgenamen niet met hun eigen vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. De nalatenschap moet in beginsel volgens strikte regels worden afgewikkeld.

Verwerping
In dat geval komen alle aanspraken op de nalatenschap te vervallen; de erfgenaam die verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Het erfdeel van iemand, die verwerpt wordt dan verkregen door zijn kinderen en bij afwezigheid hiervan door de overige door de wet geroepen erfgenamen. Bij testament kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken.

Indien u de nalatenschap wenst te verwerpen of beneficiair te aanvaarden dient u met betrekking tot de (goederen van de) nalatenschap geen enkele handeling te verrichten, waaruit afgeleid zou kunnen worden dat de nalatenschap door u zuiver is aanvaard. Bijvoorbeeld het tot u nemen van inboedelzaken is dan niet toegestaan.

De afwikkeling van een nalatenschap bestaat kort gezegd uit drie fasen, die hieronder zullen worden toelicht.

Kern Notarissen

1. Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testamenten Register of er wel of geen testament is. Daarnaast raadpleegt de notaris de registers van de Burgerlijke Stand om bijvoorbeeld na te gaan of de overledene kinderen had.

Een verklaring van erfrecht heeft u onder meer nodig om over de bankrekeningen van de overledene te kunnen beschikken.

Kern Notarissen

2. Aangifte erfbelasting

Er kan belasting verschuldigd zijn over wat verkregen wordt uit een erfenis. Deze belasting heet erfbelasting. De hoofdregel is dat hoe nauwer de verwantschap met de overledene is, hoe lager de belasting. De aangifte moet een opgave van de bezittingen en schulden op het moment van overlijden bevatten.

De notaris kan u van dienst zijn bij het opstellen en indienen van de aangifte.

Kern Notarissen

3. Verdeling van alle goederen

Na het vaststellen van de definitieve aanslag voor de erfbelasting kan de nalatenschap worden verdeeld. Vaak zullen erfgenamen in goed overleg de verdeling tot stand kunnen brengen. Als er onenigheid tussen de erfgenamen is, zal de notaris adviseren en proberen te bemiddelen. De notaris is onmisbaar als een erfgenaam minderjarig is of onder curatele staat of zijn goederen onder bewind staan. Ook voor de verdeling van onroerende zaken, zoals de woning, is een notariële akte noodzakelijk.

Kern Notarissen

Specifieke werkzaamheden

U kunt onze hulp inroepen bij specifieke werkzaamheden (de aangifte voor de erfbelasting opstellen, de verklaring van erfrecht afgeven waar de bank om vraagt), maar we kunnen de erfgenamen ook alles uit handen nemen. Bij dat laatste moet u denken aan:

 • het opzeggen van abonnementen en verzekeringen;
 • het opheffen van alle afzonderlijke bankrekeningen en de saldo’s bij elkaar brengen op één
  rekening;
 • het bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen;
 • de ontruiming van de woning begeleiden;
 • de verkoop van de woning regelen;
 • de hypotheekschuld aflossen;
 • een overzicht geven van alle uitgaven en ontvangsten;
 • op zo kort mogelijke termijn een voorschot aan de erfgenamen uitkeren;
 • de uiteindelijke verdeling op papier zetten.
Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.