Besloten vennootschap (Flex-BV)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal.

Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een vaste groep is van personen die aandeelhouder zijn. In de praktijk komt het vaak voor dat er maar één aandeelhouder is. De aandelen staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister.

Waarom een B.V. oprichten?

Een van de belangrijkste redenen voor een ondernemer om een B.V. op te richten is het beperken van de aansprakelijkheid. De BV heeft een eigen vermogen dat afgescheiden is van de privévermogens van de aandeelhouder. Dit is een belangrijk verschil met de eenmanszaak. Alleen het eigen vermogen van de B.V. is voor de schulden van de vennootschap aansprakelijk. De ‘beperkte aansprakelijkheid’ betekent dat de aandeelhouder niet verder aansprakelijk is dan met het kapitaal dat hij in de B.V. heeft gestort en waarvoor er aandelen zijn gekregen.

Is er echter sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’ en lijdt de vennootschap schade, dan kan de vennootschap de directieleden en commissarissen aanspreken. Van onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld sprake als bestuurders of commissarissen de boekhouding niet op orde hebben en niet tijdig hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook als de directie goedkeuring heeft verleend aan (te) hoge dividenduitkeringen met als gevolg dat de vennootschap failliet is gegaan. Verder is het van belang alle belastingschulden en pensioenpremies tijdig te voldoen of, in noodgevallen, in ieder geval de betalingsonmacht te melden.

Een ander voordeel van een B.V. is dat er bij een winst vanaf circa € 150.000 minder belasting hoeft te worden betaald dan bij een eenmanszaak. Het standaard lagere tarief van de vennootschapsbelasting weegt dan meer op tegen de aftrekposten van een eenmanszaak en de trapsgewijs stijgende inkomstenbelasting.

Kern Notarissen

Stappenplan oprichting

Om de oprichting van een B.V. te realiseren zijn de volgende stappen nodig:

  1. Neem contact op met de notaris om de oprichting in gang te zetten. Afhankelijk van de uitkomst van dit contact wordt er een (online) afspraak met u ingepland om de mogelijkheden te bespreken of u wordt gevraagd informatie aan te leveren om de oprichting verder te gaan voorbereiden.
  2. Na dit contact ontvangt u een concept van de akte van oprichting met daarin opgenomen de statuten van de B.V.
  3. Er wordt vervolgens een afspraak in gepland om de akte te tekenen. Dit kan of op kantoor of via een online-afspraak waarbij de stukken worden doorgenomen en u een volmacht tekent zodat een van de medewerkers namens u de akte mag tekenen.
  4. Vervolgens wordt de B.V. ingeschreven in het handelsregister. Doordat de inschrijving op ons kantoor digitaal gedaan wordt, beschikt u vaak dezelfde dag nog over een uittreksel uit het handelsregister.
  5. Tot slot ontvangt u een afschrift van de akte van oprichting. Tezamen met het uittreksel uit het handelsregister kunt u een bankrekening op naam van de B.V. openen.

De doorlooptijd vanaf het verstrekken van de opdracht tot aan het tekenen van de akte is drie werkdagen.

Kern Notarissen

Minimum kapitaal

Bij de oprichting van een BV hoeft geen verplicht minimumkapitaal gestort te worden. Een BV kan worden opgericht met een kapitaal van 1 eurocent. Soms wordt, vóór de formele oprichting van de BV, al gehandeld door de nog op te richten rechtspersoon. Als u dit overweegt, is het raadzaam om eerst de notaris te raadplegen, met name omdat u tot het moment van oprichting persoonlijk aansprakelijk bent.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.