Notariële volmacht

Een ander bevoegdheid geven namens u te handelen en zaken laten waarnemen.

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken.

Vertrouwenspersoon

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent, dan is het verstandig om uw zaken te laten waarnemen door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Als u getrouwd bent of samenwoont, is dat meestal uw echtgenoot of partner. Maar het is ook mogelijk volmacht te geven aan uw kinderen of aan een derde.

Kern Notarissen

Wat kan er in een volmacht worden opgenomen?

U kunt helemaal zelf bepalen wat er in de volmacht komt te staan. U kunt bijvoorbeeld regelen:

  • op welk moment de volmacht ingaat;
  • welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • of, en zo ja aan wie de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen
    die hij heeft verricht.
Kern Notarissen

Hoe kan een volmacht mij beschermen tegen financiële uitbuiting?

In een volmacht wijst u een vertrouwenspersoon aan en legt u gedetailleerd vast welke taken hij krijgt. De vertrouwenspersoon kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een mantelzorger van afgepast huishoudgeld wordt voorzien. In de volmacht kunt u ook opnemen dat de notaris toezicht op de vertrouwenspersoon houdt.

Kern Notarissen

Hoe maak ik een volmacht?

U kunt een volmacht opstellen via de notaris, maar ook zelf maken (onderhandse akte). Aan de omvang van de volmacht bij een onderhandse akte zit wel een beperking. Daarmee kan geen hypotheek gevestigd worden op het huis van de volmachtgever.

Een notariële volmacht heeft wel meerwaarde. De notaris begeleidt u bij het formuleren van uw wensen. De akte levert bewijs op van het bestaan van de volmacht. De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent zodat achteraf vaststaat dat u geestelijk in staat was om te bepalen zoals u heeft gedaan.

Een volmacht kan door u als volmachtgever altijd worden herroepen of worden gewijzigd, tenzij u de volmacht onherroepelijk heeft gemaakt.

Kern Notarissen

Wat gebeurt er als ik geen volmacht heb afgegeven en ik word wilsonbekwaam?

Hebt u geen volmacht afgegeven en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die uw zaken gaat behartigen. U hebt op deze benoeming geen invloed meer. Daarnaast is zo’n procedure op het persoonlijke vlak vaak erg ingrijpend. Bovendien mogen de bewindvoerder en een curator niet alles voor u doen. Wilt u in het kader van belastingbesparing schenkingen doen, dan mag een bewindvoerder of curator dat niet zomaar doen.

Kern Notarissen

Wat is het verschil tussen een volmacht en een levenstestament?

In een levenstestament kunt u naast het geven van een volmacht aan iemand die u vertrouwt, ook persoonlijke wensen opnemen. Bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.