Levenstestament

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament in de vorm van een vertrouwenspersoon.

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt tijdens uw leven. Op het moment dat u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Bijvoorbeeld als u in een coma bent geraakt of als u een beroerte heeft gehad, maar ook als u slecht ter been bent geworden. Neem tijdig de regie in eigen hand en leg uw wensen vast in een levenstestament.

Vertrouwenspersoon

In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u bepaalde zaken mag regelen. Daarbij gaat het niet alleen om financiën, maar ook over uw wensen voor uw persoonlijke verzorging en medische beslissingen, of voor uw woning als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen.

Kern Notarissen

Laat weten wat uw wensen zijn

Vaak weet uw naaste omgeving niet precies wat uw wensen zijn of ontstaat hier verschil van mening over. Het opstellen van een levenstestament voorkomt dat uw naaste omgeving niet op de hoogte is van wat u nu precies wilde. Bedenkt u daarbij dat de keuze om het over te laten aan uw naaste omgeving (bijvoorbeeld uw kinderen) óók een keuze is die kan worden opgenomen in het levenstestament.

Mocht uw naaste omgeving wel al op de hoogte zijn van uw wensen dan nog is het nuttig om deze wensen op te nemen in het levenstestament. Voor een heleboel handelingen dient bijvoorbeeld een bewindvoerder toestemming te krijgen van een kantonrechter. Als een bewindvoerder namens u een schenking wil doen dan is de hoofdregel dat hij daarvoor geen toestemming van de kantonrechter krijgt. Dit is anders indien uit uw levenstestament zou blijken dat u er bewust voor heeft gekozen dat er aan bepaalde personen geschonken dient te worden.

Heb je een levenstestament laten opstellen bij de notaris? Het is dan verstandig om degene die jij als vertegenwoordiger hebt aangewezen hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat je ook met je dokter spreekt over de in het levenstestament opgenomen medische wensen. Als je dit niet doet, weet jouw dokter ook niets van jouw wensen af.

Met deze toelichting heb je een handvat en kun je niets vergeten.

Kern Notarissen

Wat kan ik in een levenstestament regelen?

In uw levenstestament kan worden vastgelegd wat in uw specifieke situatie van belang is. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen iets geregeld dient te worden op de navolgende gebieden:

Financiën en bezit. Hoe en door wie dient uw vermogen beheerd te worden? Wie krijgt de dagelijkse leiding in uw onderneming in de periode dat u dit niet meer zelf kunt doen? Dient uw onderneming/woning verkocht te worden of juist niet?

Schenkingen. U schonk ieder jaar een bedrag aan de kleinkinderen. Dient dit door te gaan of juist te stoppen?

Medisch handelen. Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen.Of misschien het benoemen van een mentor die voor u zal gaan bepalen welke medische handelingen er wel of juist niet verricht dienen te worden.

Kern Notarissen

Hoe regel ik mijn levenstestament?

Een levenstestament wordt (zoals een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. Dat betekent dat de notaris u over de mogelijkheden informeert en met zijn specialistische kennis en ervaring advies geeft bij het opstellen van een levenstestament. Voor sommige handelingen, waarvoor in een levenstestament volmacht wordt gegeven, is een notariële volmacht wettelijk vereist
(bijvoorbeeld de volmacht om een hypotheek af te sluiten).

Kern Notarissen

Wie ziet de inhoud van mijn levenstestament?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ieder willekeurig persoon inzage kan krijgen in uw levenstestament. Tegelijkertijd moet het levenstestament tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor een door u in het levenstestament benoemde gevolmachtigde. Na uw overlijden dient het levenstestament ingezien te kunnen worden door bijvoorbeeld uw erfgenamen en een executeur. Wie wat, en wanneer, in uw levenstestament kan zien is ook maatwerk en u kunt dan ook in de akte vastleggen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) uw levenstestament mag hebben.

Als een arts of een kantonrechter informatie uit een levenstestament nodig heeft of wil weten of er een levenstestament is, dan kan hij daarvoor uw notaris raadplegen. De notaris zal iedere keer de poortwachter zijn die bepaalt wie er kennis mag nemen van de inhoud van uw levenstestament.

Kern Notarissen

Kan ik mijn levenstestament herroepen?

U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door het maken van een nieuwe notariële akte, zolang u op het moment van het herroepen van uw levenstestament maar “wilsbekwaam” bent. Dus naar het oordeel van de notaris nog in staat bent om uw eigen wil te bepalen. Omdat de herroeping door het maken van een notariële akte dient te gebeuren, heeft het geen rechtsgevolgen als u het levenstestament thuis zou verscheuren.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.