Appartement

Als u een appartement koopt, koopt u eigenlijk het recht om een deel van het gebouw te mogen gebruiken (appartementsrecht).

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van privégedeelte (woonruimte, berging) en gemeenschappelijke gedeelten (zoals de entree, trappen). Het privégedeelte mag u zelf exclusief gebruiken en de gemeenschappelijke gedeelten samen met de andere eigenaren.

Splitsingsakte

Bij de splitsing in appartementsrechten wordt aan de hand van breukdelen bepaald voor welk gedeelte van het complex een appartementseigenaar het exclusief gebruiksrecht heeft. De breukdelen vormen tevens de basis voor het berekenen van de bijdrage in de gezamenlijke schulden en kosten (servicekosten / voorschotbijdrage). De breukdelen staan opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten.

Daarnaast bevat de splitsingsakte bepalingen over de Vereniging van Eigenaars (VvE). Door het verkrijgen van het appartement wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Dit is een vereniging van alle eigenaren van de appartementsrechten die tot een appartementencomplex behoren. De Vereniging van Eigenaars zorgt voor het regelen van het onderhoud en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

In deze akte is ook een reglement opgenomen. Hierin staan bepalingen en voorschriften waar de eigenaren zich aan moeten houden. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en afspraken over het onderhoud.

Naast de splitsingsakte en het splitsingsreglement heeft een Vereniging Van Eigenaars van ook nog een huishoudelijk reglement. Hierin staat afspraken met betrekking tot zaken als regels over huisdieren en kleurstelling. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet en de splitsingsakte/splitsingsreglement.

Kern Notarissen

Wijziging splitsing

Indien door de VvE gewenst is het mogelijk de akte van splitsing te wijzigen. Voor deze wijziging is een besluit van de VvE nodig, waaruit blijkt dat ten minste vier/vijfde van het totaal uit te brengen stemmen heeft ingestemd met de wijziging van de splitsingsakte. Het genomen besluit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering.

In dit verband moet worden opgemerkt dat een dergelijk besluit door een rechterlijke uitspraak vernietigd kan worden. De appartementseigenaar die tegen het besluit heeft gestemd, kan bij de rechter vernietiging van het besluit vorderen. Deze vordering dient wel binnen drie maanden na het genomen besluit ingediend te worden en wordt door de rechter afgewezen wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid wordt gesteld.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Silke Bruining via bruining@kernnotarissen.nl of per telefoon via 0341 – 41 71 14.