Overdracht aandelen

Het kapitaal van een vennootschap (een BV of NV) is verdeeld in aandelen. Bij de overdracht van aandelen moet steeds een notaris worden ingeschakeld.

Voor de overdracht is zoals gezegd een notariële akte vereist. In deze akte worden de gegevens opgenomen van de verkoper, de koper en de vennootschap, maar ook het aantal en de soort aandelen waarop de transactie betrekking heeft. Verder wordt vermeld wanneer en op welke wijze de verkoper de aandelen heeft verkregen. In de akte zal ook nog aandacht moeten worden besteed aan de eventuele blokkeringsregeling zoals die in de statuten voorkomt, en de naleving hiervan. De notaris controleert al deze gegevens. Ten slotte is er uiteraard de mogelijkheid om nadere tussen de verkoper en de koper gemaakte afspraken in de akte op te nemen.

Erkenning

Met de notariële akte alleen is de zaak nog niet af. Pas wanneer de vennootschap de levering heeft erkend kan de nieuwe aandeelhouder de rechten uitoefenen die aan het aandeel zijn verbonden (stemrecht, vergaderrecht en winstrecht). Veelal vindt de erkenning plaats in de akte zelf in combinatie met de inschrijving van de mutatie in het register van aandeelhouders.

Kern Notarissen

Handelsregister

In samenhang met de akte zal zo nodig aan de Kamer van Koophandel opgave worden gedaan van de diverse wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging of directiewisseling.

Kern Notarissen

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er voortaan meerdere aandeelhouders zijn, is er vaak behoefte om afspraken tussen de aandeelhouders vast te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst die als aanvulling op de statuten van de vennootschap geldt.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.