Stichting

In oorsprong zijn stichtingen vooral opgericht voor allerlei goede doelen.

Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt de stichtingsvorm steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden dan liefdadigheid. Zoals op het gebied van maatschappelijk welzijn. Anders dan de vereniging mag een stichting nooit leden hebben. De stichting kan alleen bij notariële akte of testament opgericht worden en er is maar één oprichter voor nodig.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen, waarin in ieder geval moeten zijn vermeld de naam van de stichting, gemeente van vestiging, het doel, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en de bestemming van het batig saldo van de stichting in geval van ontbinding.

Kern Notarissen

Inschrijving handelsregister

Voor de stichting geldt een verplichte inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarbij deponering van de statuten plaatsvindt en daarnaast worden de namen en verdere gegevens van de bestuurders vermeld. Deze inschrijving wordt door het notariskantoor verzorgd.

Kern Notarissen

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangemerkt.

Om als ANBI aangemerkt te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke
werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn niet aan te merken als een ANBI.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zoals vrijstelling van erfbelasting of schenkbelasting voor ontvangen erfenissen en schenkingen. Daarnaast mogen particulieren en bedrijven hun giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.