Veilig

Een veiling kan vrijwillig zijn, maar zal vaak plaatsvinden op last van ‘de bank’.

Als de bank van oordeel is dat een cliënt niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen of als er beslag is gelegd, kan zij opdracht geven aan een notaris om tot openbare verkoop over te gaan van het pand, waarop een recht van hypotheek is gevestigd. Er wordt in dat geval ook wel gezegd dat de bank ‘tot executie overgaat’, vandaar de term ‘executoriale verkoop’.

Algemene en bijzondere veilingvoorwaarden

Het onderscheid vrijwillige of executoriale veiling is onder andere van belang voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Een vrijwillige verkoop zal nagenoeg altijd plaatsvinden onder de Algemene Veilingvoorwaarden Registergoed 1993. Een executoriale veiling die plaatsvindt op verzoek van een bank of andere financiële instelling zal doorgaans beheerst worden door de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006. Welke algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke veiling, zal onder andere worden aangekondigd in de betreffende krantenadvertentie.

Kern Notarissen

Onderhands bod

Het onderscheid is ook van belang om een andere reden. Bij een executoriale veiling bestaat doorgaans de mogelijkheid om voor een bepaalde datum (die wordt vermeld in de aankondiging van de veiling) onderhands een bod uit te brengen.

Geïnteresseerden kunnen dan vóór de veiling een (schriftelijk) bod uitbrengen aan de notaris die de betreffende veiling behandelt. Deze zal het bod doorgeleiden naar de schuldeiser (de bank) en de schuldenaar. Dit bod zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Deze zal dan beoordelen of acceptatie van het bod ten goede komt aan alle schuldeisers en de schuldenaar. Keurt de president van de rechtbank het bod goed, dan wordt de openbare veiling afgelast en zal de veiling onderhands worden afgewikkeld.

Kern Notarissen

De gang van zaken op een veiling

De opzet van een veiling is deels afhankelijk van het plaatselijk gebruik. Normaal zal een veiling echter opgebouwd zijn uit twee delen: de veiling bij opbod en de veiling bij afslag (of: afmijning). Veelal vinden deze op één dag plaats, achter elkaar met onderbreking van een kleine pauze, maar vinden ook wel plaats op twee verschillende dagen die één tot twee weken uit elkaar kunnen liggen.

Kern Notarissen

Risico’s

Aankopen op een veiling is nooit zonder risico’s! De spanning in de veilingzaal kan soms te snijden zijn en voor niet-professionele kopers kan het dan moeilijk zijn de zenuwen de baas te blijven. Wie niet over
stalen zenuwen beschikt, doet er wellicht verstandig aan de hulp van een derde in te roepen (bijvoorbeeld een makelaar). Deze kan dan in opdracht afmijnen.

Maar er kunnen ook haken en ogen zitten aan het aan te kopen pand zelf. Is het verhuurd en zo ja, is de koper verplicht de huur voort te zetten? Rust er een aanschrijving op van de gemeente? Staat het pand op de monumentenlijst en is er wellicht sprake van technische gebreken? Raadpleeg
daarom ingeval van twijfel steeds een deskundige!

Let op! Het is op een veiling niet mogelijk een financieringsvoorbehoud te maken! Wie het geveilde object gegund krijgt, is ook verplicht af te nemen.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich scheiberlich@kernnotarissen.nl of is te vinden op www.veilingbiljet.nl en www.veilingnotaris.nl.