Het Centraal aandeelhoudersregister (CAHR)

Geplaatst op: 3 mei 2017

Het Centraal aandeelhoudersregister (CAHR)

Parallel aan de invoering van het UBO-register loopt een initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een
centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Beide registers worden opgericht om misbruik van juridische entiteiten tegen te gaan. In het CAHR wordt alleen informatie over directe aandeelhouders opgenomen. Het UBO-register bevat de informatie over de uiteindelijke belanghebbende. Het CAHR betreft een beperkt aantal rechtspersonen in tegenstelling tot het UBO-register dat geldt voor alle
rechtspersonen en personenvennootschapsvormen.

Besturen van N.V.’s en B.V.’s zijn verplicht een papieren aandeelhoudersregister bij te houden. Dit register is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de vennootschap en ligt ten kantore van de vennootschap alleen ter inzage voor houders van aandelen, vruchtgebruikers, pandhouders en houders van certificaten. De praktijk leert dat dit aandeelhoudersregister niet altijd even zorgvuldig wordt bijgehouden of zelfs zoek raakt. Het CAHR zal op termijn de rol van dit papieren register overnemen.

Wie heeft toegang?

Het CAHR is te vergelijken met registers als kadaster en kamer van koophandel, maar is NIET openbaar toegankelijk. Het CAHR kan slechts worden ingezien door notarissen en door overheidsinstanties (Dienst Justis, Bureau Bibob, FIU, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en Openbaar Ministerie).

Verder kan het register worden ingezien door aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders voor zover het gegevens betreft die henzelf betreffen. Inzage kan bijvoorbeeld worden gegeven door het verstrekken van afschrift of uittreksel uit de in het CAHR opgenomen gegevens.

Welke gegevens worden geregistreerd?

In het register worden gegevens geregistreerd over aandelen, aandeelhouders vruchtgebruikers en pandhouders in het kapitaal van B.V.’s en N.V.’s. Bij deze gegevens kan worden gedacht aan de rechtshandeling die het betreft (zoals oprichting, aandelenoverdracht, vestiging vruchtgebruik of pandrecht), gegevens over de betrokken vennootschap, over de betrokken aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, gegevens over de betrokken aandelen, gegevens over de notaris die de akte heeft gepasseerd, de soort akte en de dagtekening van de akte. Gegevens over gecertificeerd aandelen en houders van certificaten worden ook in het CAHR opgenomen.

Het bijhouden van het CAHR

Het CAHR zal omwille van de betrouwbaarheid uitsluitend informatie bevatten die door notarissen is ingeschreven en afkomstig is uit of betrekking heeft op notariële akten. Voor vrijwel alle rechtshandeling met betrekking tot aandelen is een notariële akte verplicht. De informatieaanlevering door het notariaat betekent dat de inhoud hiervan betrouwbaar is, maar vanaf de start niet meteen een volledig beeld kan geven.

De notaris kan door dit CAHR beter uitzoeken wie eigenaar is van een B.V. of N.V. en hoeft daarnaast niet aan de cliënt te vragen om bepaalde stukken. Op deze manier kan de cliënt sneller worden geholpen en bovendien beter geadviseerd worden over wat er de notaris nog meer in het CAHR ziet staan.