Het UBO-register: de stand van zaken

Geplaatst op: 8 december 2019

Het UBO-register: de stand van zaken

Dinsdag 3 december 2019 heeft de behandeling van de Implementatiewet UBO register in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Op deze wet zijn diverse moties ingediend, waarover dinsdag 10 december gestemd zal gaan worden. De invoeringsdatum van 10 januari 2020 nadert snel. In dit nieuwsbericht alles wat u over het UBO-register moet weten nog even een op een rijtje.

1. Wat betekent UBO?

De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner” ofwel: uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon die:

 • direct of indirect houder is van meer dan 25% van de aandelen,  stemrechten of eigendomsbelang bijvoorbeeld door middel van recht op uitkering van de winst, reserves of liquidatie-uitkering;
 • direct of indirect op andere wijze de uiteindelijk eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Indien het onduidelijk is wie als UBO kwalificeert, dan wordt de natuurlijke persoon of personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel  (zijnde de statutair bestuurder in het geval van een rechtspersoon of een beherend vennoot in het geval van een commanditaire vennootschap) als (pseudo) UBO aangemerkt

2. Waarom komt er een UBO-register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Met dit register wil de EU het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

3. Voor wie geldt de registratieplicht?

De registratieplicht geldt voor:

 1. besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;
 2. naamloze vennootschappen;
 3. de coöperatie, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting (ook een stichting administratiekantoor!);
 4. de maatschap, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma en rederij; en
 5. Europese naamloze vennootschap (met statutaire zetel in Nederland), Europees economisch samenwerkingsverbanden en Europees coöperatieve vennootschappen.

De registratieplicht is niet verplicht voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, kerkgenootschappen, verenigingen van eigenaars en publiekrechtelijke rechtspersonen. Er zal overigens geen uitzondering worden gemaakt voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of Stichting Administratiekantoren.

Met ingang van 10 maart 2020 geldt ook dat het fonds voor gemene rekening (FGR) en de Trusts in het UBO-register ingeschreven moeten worden.

4. Welke informatie wordt er geregistreerd in het UBO-register?

De volgende gegevens worden geregistreerd, zodat deze informatie openbaar en voor iedereen toegankelijk is:

 1. naam;
 2. geboortemaand- en jaar;
 3. woonstaat;
 4. nationaliteit;
 5. aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economisch belang.

Ten aanzien van de omvang zal niet het exacte belang inzichtelijk zijn en evenmin zullen geldbedragen in het UBO register worden opgenomen. Er zal met bandbreedtes worden gewerkt van meer dan 25%-50%, van 50%-75% en van 75%-100%.

5. Wie mag het UBO-register inzien?

Iedereen mag het UBO-register tegen een bepaald tarief inzien. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zien echter meer informatie over een UBO dan anderen. Als je het UBO-register wilt bekijken moet je je eerst online registreren en identificeren.

In uitzonderlijke gevallen kan een UBO een verzoek indienen bij de Kamer van Koophandel om alle of een gedeelte van de openbare gegevens af te schermen. De UBO dient dan in zijn verzoek te vermelden dat blootstelling van de gegevens voor hem leidt tot een onevenredig risico, een risico op fraude, chantage, ontvoering, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of indien de UBO minderjarig of handelingsonbekwaam is.

Gedurende de periode dat het verzoek tot afscherming in behandeling is zal de informatie niet openbaar toegankelijk zijn. Overigens laat toekenning van afscherming gegevens de mogelijkheid tot inzien door de bevoegde autoriteiten, financiële instellingen en notarissen onverlet.

Om de privacy van UBO’s te waarborgen en misbruik van het register te voorkomen heeft de Minister aanvullende maatregelen aangekondigd. Zo krijgen de UBO’s inzicht in het aantal raadplegingen van hun gegevens en wordt de identificatie van raadplegers verbeterd. Hiermee krijgen de UBO’s de mogelijkheid om het gebruik van hun data te monitoren, en als er aanleiding hiertoe is (bijvoorbeeld bij hoge aantal inzages) de autoriteiten in te lichten.

6. Hoe kan ik de UBO’s van mijn organisatie gaan inschrijven?

In Nederland zal het beheer van het UBO-register aan de Kamer van Koophandel (handelsregister) worden gegeven. Via de website van de Kamer van Koophandel zal het mogelijk worden om de UBO’s van uw organisatie in te schrijven.  Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen de organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook UBO’s gaan inschrijven.

De Kamer van Koophandel gaat komend jaar alle organisaties gefaseerd aanschrijven. Alle organisaties hebben tot 30 juni 2021 de tijd om te voldoen aan hun inschrijfverplichting.

Inschrijven door Kern notarissen laten regelen?

Het is mogelijk om uw inschrijving in het UBO-register door Kern notarissen te laten verzorgen. Neem hiervoor contact op met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl of Anne Marie Goudkuil via goudkuil@kernnotarissen.nl.