Modernisering Ondernemingsrecht

Geplaatst op: 24 januari 2017

Modernisering Ondernemingsrecht

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Zo komt er een nieuwe regeling voor zogeheten personenvennootschappen, wordt het NV-recht aangepast en krijgen ondernemingen meer mogelijkheden om via omzetting, fusie of een splitsing te herstructureren. Dit blijkt uit de nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd.

NV-recht flexibeler

Het NV-recht wordt eenvoudiger en flexibeler. Bijvoorbeeld door de besluitvorming buiten vergadering te versoepelen. Ook wordt bekeken of er behoefte is aan een wijziging van de rechten van certificaathouders, aan stem- en winstrechtloze aandelen en een kortere oproepingstermijn van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Naar aanleiding van de ontwikkeling dat meer beursvennootschappen een controlerende aandeelhouder hebben, wordt tevens bezien of minderheidsaandeelhouders voldoende beschermd zijn. Verder wil het kabinet voorkomen dat houders van aandelen aan toonder in Nederlandse NV’s hun identiteit geheim kunnen houden. Dit moet misbruik, belastingontduiking en witwassen tegengaan.

De huidige regeling om koerswinst van bestuurders af te romen bij een overname is te ingewikkeld en niet effectief genoeg, zo blijkt uit de evaluatie. Daarom past het kabinet de maatregel aan. Denkbaar is de raad van commissarissen van NV’s meer ruimte te geven de bezoldiging van een bestuurder aan te passen na belangrijke besluiten als een overname, ongeacht de plaats van de beursnotering.

Personenvennootschappen

De regels voor personenvennootschappen als de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zijn verouderd. Verandering is nodig om deze verschillende rechtsvormen beter te laten aansluiten bij de behoeften van een onderneming, ook in internationaal verband. Openbare personenvennootschappen krijgen straks rechtspersoonlijkheid na inschrijving in het Handelsregister. Dit maakt het toe- en uittreden van vennoten eenvoudiger. Administratieve lasten worden teruggebracht.

Omzetting

Tot slot overweegt het kabinet met een regeling te komen voor nationale en grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen. Dit om beter te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden bij ondernemers. Zo kan een ondernemer beginnen met een eigen BV en later fuseren met een BV van een andere ondernemer. Ook grotere bedrijven hebben regelmatig behoefte aan herstructurering. Doel van het kabinet is om deze veranderingen zo goed mogelijk te faciliteren.

(bron: rijksoverheid.nl)