WWFT, PEP en UBO

De dienstverlening door Kern notarissen valt voor een belangrijk deel onder de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. Op 25 juli 2018 is aanvullend hierop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van kracht geworden.

Kern Notarissen

Toepassing

Kern notarissen past de WWFT toe op de volgende zaken:

–           zaken in de onroerend goed praktijk;

–           zaken in de ondernemingsrechtpraktijk;

–           beheren van effecten, munten, biljetten of andere waarden in het kader van een nalatenschap;

–           beheren van gelden of andere waarden als bewindvoerder;

–           verzorgen van belastingaangiften.

De WWFT wordt niet toegepast in familierechtzaken (bijvoorbeeld het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst)

Op grond van de WWFT is Kern notarissen verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek: er moet onderzoek gedaan worden naar de cliënt en de achtergrond en het doel van een beoogde transactie of zakelijke relatie. Daarmee wordt beoogd transacties tijdig als ongebruikelijk te herkennen en te voorkomen dat de dienstverlening van kantoor wordt misbruikt voor witwassen en financiering van terrorisme.

Dat de WWFT van toepassing is op onze werkzaamheden betekent voor u dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden.

Kern Notarissen

PEP

Naast de verplichte identificatieplicht moeten wij vaststellen of u een politiek prominent persoon (PEP) bent.

Wie is een publiek prominent persoon (PEP)?

Dit is een persoon die een van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed In Nederland of in het buitenland:

 1. staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
 2. parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 3. lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
 4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
 5. lid van rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
 6. ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
 7. lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 8. (plaatsvervangend) bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Denk bij internationale organisatie aan: de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie.

Familielid van PEP

De volgende familieleden van een publiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:

 1. de echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP
 2. kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP
 3. vader of moeder van de PEP

Nauwe zakelijke band met van PEP

Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een publiek prominent persoon, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

Waarom nodig? 

Publiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notaris zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een publiek prominent persoon is. Als dat zo is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting voor de notaris komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Kern Notarissen

UBO

Is een cliënt een rechtspersoon dan dient de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die kort gezegd uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over cliënt-rechtspersoon te worden vastgesteld (de UBO)

Wat is een UBO?

De afkorting staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:

 • Een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
 • Minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
 • Begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan meer dan één Uiteindelijk Belanghebbende hebben.

Wat wordt hier onder belang verstaan:

kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;

– stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;

– feitelijke zeggenschap;

– bij een stichting of trust: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wat is een direct belang:

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang:

Een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon belang heeft in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Is er geen Uiteindelijk Belanghebbende?

Benoem dan een Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbende. Dit is een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend persoon van de cliënt. Bijvoorbeeld een statutair bestuurder.

Waarom nodig?

Om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon zijn wij verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen.Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.